Обратный отсчёт

  • https://blog-about.ru/extensions/modul-otscheta-vremeni-dlya-joomla-3/ 
  • https://sever-it.ru/mainmodules/tajmer-obratnogo-otscheta-dlya-joomla-st-countdown